Řešení střetů zájmů

Případné těžbě v lokalitě Staré Město u Karviné musí předcházet zpracování dokumentace k posouzení vlivů hornické činnosti na životní prostředí (tzv. proces EIA) a vydání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí České republiky k tomuto záměru hornické činnosti. Dalším krokem je vyřešení střetů zájmů dle § 33 horního zákona (viz níže).
V praxi to znamená, že těžařská společnost je povinna uzavřít dohody s orgány, fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana objektů a zájmů na povrchu. Pak je možné podat na příslušný Obvodní báňský úřad žádost o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání.

Jak mají majitelé nemovitostí (tj. objektů a pozemků) v lokalitě ovlivněné těžbou postupovat? Zde je stručný postup, který Vám pomůže k vyřešení Vašeho požadavku:

1) Osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem kontaktovat se svým požadavkem Odbor ZNHČ a povolování HČ Závodu Dolu Karviná, který je kompetentní k řešení těchto požadavků, na těchto kontaktech:

Závod Důl Karviná

Odbor ZNHČ a povolování HČ
ul. Čs. armády č. p. 1
735 06 Karviná-Doly
Email: 

Zástupcům odboru důlních škod je nutné popsat Vaši situaci, požadavky a zanechat na sebe kontakt.

2) Zástupci Odbor ZNHČ a povolování HČ Závodu Dolu Karviná Vás budou kontaktovat (telefonicky, e-mailem nebo písemně) a domluví se s Vámi na dalším postupu.

3) V případě žádosti o kompenzaci důlních škod nebo požadavku na výkup nemovitostí Vám zaměstnanci Odbor ZNHČ a povolování HČ Závodu Dolu Karviná předloží seznam nezávislých odborných znalců jmenovaných Krajským soudem v Ostravě, kteří zpracují odborný posudek. V případě, že nechcete využít znalce ze seznamu, který Vám bude poskytnut, můžete si zvolit znalce vlastního.

4) Odborný posudek je hrazen Závodem Dolem Karviná. Znalecký posudek stanovuje cenu objektů, pozemků a vzrostlých dřevin. Je zhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží majitel nemovitostí, druhý Důl Karviná, třetí zůstává uložen u znalce.

5) Následně si zástupci Odbor ZNHČ a povolování HČ Závodu Dolu Karviná s Vámi sjednají schůzku, na níž se projedná další postup.

6) V okamžiku, kdy se vlastník dohodne na podmínkách odkupu svých nemovitostí s Dolem Karviná, musí být výše předstihového vypořádání důlní škody projednána a schválena na výrobní poradě společnosti OKD, a.s. Po schválení výrobní poradou podepíší obě strany jednak kupní smlouvu (pozemky a trvalé porosty), jednak dohodu o vypořádání důlních škod (objekty a venkovní úpravy).

7) Částku dle kupní smlouvy obdrží vlastník do 40 dnů ode dne oznámení Katastrálního úřadu v Karviné, že vklad byl pravomocně proveden.

8) 90 % z částky dle dohody o vypořádání důlní škody obdrží vlastník do 40 dnů ode dne vydání demoličního výměru ze strany Magistrátu města Karviná.

9) Zbylých 10 % obdrží vlastník do 40 dnů ode dne fyzického předání vyklizených objektů Dolu Karviná.

 

Vybraný paragraf o řešení střetů zájmů, jak je popisuje tzv. horní zákon

Horní zákon

Zákon číslo: 44/1988 Sb
Oficiální název: ZÁKON ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Změna: 541/1991 Sb., 10/1993 Sb., 168/1993 Sb., 168/1993 Sb. (část), 366/2000 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb., 320/2002 Sb., 150/2003 Sb., 3/2005 Sb., 386/2005 Sb., 313/2006 Sb., 186/2006 Sb.

§ 33

Řešení střetů zájmů

(1) Jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, 11) objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, orgány a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů.

(2) Organizace je povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a dobývání dohodnout se s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana objektů a zájmů podle odstavce 1, o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem se má chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu a dohodu předložit krajskému úřadu k zaujetí stanoviska. Dohoda je platná, jestliže krajský úřad do 1 měsíce od jejího předložení nevyjádří s dohodou nesouhlas. Povinnost uzavřít dohodu se nevztahuje na případy,kdy střety zájmů byly vyřešeny při stanovení chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, popřípadě při projektování, výstavbě nebo rekonstrukci dolu a lomu a jestliže postup při jejich řešení stanoví zvláštními předpisy. 11)

(3) Nedošlo-li k dohodě podle odstavce 2 nebo jestliže krajský úřad nesouhlasí s dohodou, rozhodne o řešení střetů zájmů ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem v součinnosti s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy, a to s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu.

(4) Nedojde-li k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí a převažuje-li veřejný zájem na využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemků a jiných nemovitostí, postupuje se podle § 31 odst. 4.

(5) Organizace, která žádá o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, je povinna doložit obvodnímu báňskému úřadu, že střety zájmů byly vyřešeny.

(6) Ochranná opatření, která musí být provedena na stavbách a zařízeních nesouvisejících s dobýváním výhradního ložiska, nařídí příslušný stavební úřad v dohodě s obvodním báňským úřadem vlastníku dotčených staveb a zařízení jako nezbytnou úpravu.17) Jde-li o stavby a zařízení, která byla vybudována před stanovením dobývacího prostoru, uskuteční se ochranná opatření na náklad organizace.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se vztahují obdobně i na zařazení příslušných prací do plánu zajištění důlních děl a lomů nebo do plánu likvidace hlavních důlních děl a lomů.
------------------------------------------------------------------
11) Např. zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
17) § 87 zákona č. 50/1976 Sb.

 

Fotografie

Důl OKD Frenštát - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA