Řešení střetů zájmů

Případné těžbě v lokalitě Staré Město u Karviné musí předcházet zpracování dokumentace k posouzení vlivů hornické činnosti na životní prostředí (tzv. proces EIA) a vydání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí České republiky k tomuto záměru hornické činnosti. Dalším krokem je vyřešení střetů zájmů dle § 33 horního zákona (viz níže).
V praxi to znamená, že těžařská společnost je povinna uzavřít dohody s orgány, fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana objektů a zájmů na povrchu. Pak je možné podat na příslušný Obvodní báňský úřad žádost o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání.

Jak mají majitelé nemovitostí (tj. objektů a pozemků) v lokalitě ovlivněné těžbou postupovat? Zde je stručný postup, který Vám pomůže k vyřešení Vašeho požadavku:

1) Osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem kontaktovat se svým požadavkem Odbor ZNHČ a povolování HČ Závodu Dolu Karviná, který je kompetentní k řešení těchto požadavků, na těchto kontaktech:

Závod Důl Karviná

Odbor ZNHČ a povolování HČ
ul. Čs. armády č. p. 1
735 06 Karviná-Doly
Email: 

Zástupcům odboru důlních škod je nutné popsat Vaši situaci, požadavky a zanechat na sebe kontakt.

2) Zástupci Odbor ZNHČ a povolování HČ Závodu Dolu Karviná Vás budou kontaktovat (telefonicky, e-mailem nebo písemně) a domluví se s Vámi na dalším postupu.

3) V případě žádosti o kompenzaci důlních škod nebo požadavku na výkup nemovitostí Vám zaměstnanci Odbor ZNHČ a povolování HČ Závodu Dolu Karviná předloží seznam nezávislých odborných znalců jmenovaných Krajským soudem v Ostravě, kteří zpracují odborný posudek. V případě, že nechcete využít znalce ze seznamu, který Vám bude poskytnut, můžete si zvolit znalce vlastního.

4) Odborný posudek je hrazen Závodem Dolem Karviná. Znalecký posudek stanovuje cenu objektů, pozemků a vzrostlých dřevin. Je zhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží majitel nemovitostí, druhý Důl Karviná, třetí zůstává uložen u znalce.

5) Následně si zástupci Odbor ZNHČ a povolování HČ Závodu Dolu Karviná s Vámi sjednají schůzku, na níž se projedná další postup.

6) V okamžiku, kdy se vlastník dohodne na podmínkách odkupu svých nemovitostí s Dolem Karviná, musí být výše předstihového vypořádání důlní škody projednána a schválena na výrobní poradě společnosti OKD, a.s. Po schválení výrobní poradou podepíší obě strany jednak kupní smlouvu (pozemky a trvalé porosty), jednak dohodu o vypořádání důlních škod (objekty a venkovní úpravy).

7) Částku dle kupní smlouvy obdrží vlastník do 40 dnů ode dne oznámení Katastrálního úřadu v Karviné, že vklad byl pravomocně proveden.

8) 90 localhost z částky dle dohody o vypořádání důlní škody obdrží vlastník do 40 dnů ode dne vydání demoličního výměru ze strany Magistrátu města Karviná.

9) Zbylých 10 localhost obdrží vlastník do 40 dnů ode dne fyzického předání vyklizených objektů Dolu Karviná.

 

Vybraný paragraf o řešení střetů zájmů, jak je popisuje tzv. horní zákon

Horní zákon

Zákon číslo: 44/1988 Sb
Oficiální název: ZÁKON ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Změna: 541/1991 Sb., 10/1993 Sb., 168/1993 Sb., 168/1993 Sb. (část), 366/2000 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb., 320/2002 Sb., 150/2003 Sb., 3/2005 Sb., 386/2005 Sb., 313/2006 Sb., 186/2006 Sb.

§ 33

Řešení střetů zájmů

(1) Jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, 11) objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, orgány a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů.

(2) Organizace je povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a dobývání dohodnout se s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana objektů a zájmů podle odstavce 1, o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem se má chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu a dohodu předložit krajskému úřadu k zaujetí stanoviska. Dohoda je platná, jestliže krajský úřad do 1 měsíce od jejího předložení nevyjádří s dohodou nesouhlas. Povinnost uzavřít dohodu se nevztahuje na případy,kdy střety zájmů byly vyřešeny při stanovení chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, popřípadě při projektování, výstavbě nebo rekonstrukci dolu a lomu a jestliže postup při jejich řešení stanoví zvláštními předpisy. 11)

(3) Nedošlo-li k dohodě podle odstavce 2 nebo jestliže krajský úřad nesouhlasí s dohodou, rozhodne o řešení střetů zájmů ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem v součinnosti s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy, a to s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu.

(4) Nedojde-li k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí a převažuje-li veřejný zájem na využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemků a jiných nemovitostí, postupuje se podle § 31 odst. 4.

(5) Organizace, která žádá o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, je povinna doložit obvodnímu báňskému úřadu, že střety zájmů byly vyřešeny.

(6) Ochranná opatření, která musí být provedena na stavbách a zařízeních nesouvisejících s dobýváním výhradního ložiska, nařídí příslušný stavební úřad v dohodě s obvodním báňským úřadem vlastníku dotčených staveb a zařízení jako nezbytnou úpravu.17) Jde-li o stavby a zařízení, která byla vybudována před stanovením dobývacího prostoru, uskuteční se ochranná opatření na náklad organizace.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se vztahují obdobně i na zařazení příslušných prací do plánu zajištění důlních děl a lomů nebo do plánu likvidace hlavních důlních děl a lomů.
------------------------------------------------------------------
11) Např. zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
17) § 87 zákona č. 50/1976 Sb.

 

Fotografie

Důl OKD Frenštát - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA